کابل هم محور (Caoxial) که به Coax نیز معروف است، در دهه ی ۱۹۷۰ اساس شبکه های اترنت را تشکیل می داد و تا سال ها به عنوان رسانه ی انتقال مورد استفاده قرار گرفت. کابل هم محور از یک هسته ی مرکزی فلزی (که غالباً مسی است)محصور شده با عایق، یک پوشش فلزی به هم تابیده شده (که به آن پوشش گفته می شود)، و یک روکش خارجی تشکیل شده است. چیدمان اجزای کابل هم محور را می توان در شکل مشاهده کرد. هسته ممکن است از یک سیم محکم و یا از چند سیم فلزی نازک به هم تابیده تشکیل شده باشد. وظیفه ی انتقال سیگنال های الکترومغناطیس بر عهده ی هسته ی کابل است در حالی که پوشش فلزی به هم تابیده وظیفه مقابله با ورود نویز به رسانه و تأثیرگذاری آن روی سیگنال ها را بر عهده دارد. لایه ی عایق معمولاً از یک ماده ی پلاستیکی مانند PVC (Polyvinyl Chloride) یا تفلن تشکیل شده است زیرا این عایق، برای جلوگیری از اتصال کوتاه کردن هسته و پوشش فلزی کابل به کار می رود.

کابل هم محور به خاطر پوششی که دارد در برابر نویز از مقاومت بالایی برخوردار بوده و می تواند سیگنال ها را نسبت به کابل زوج به هم تابیده بدون نیاز به تقویت، در مسافت بیشتری انتقال دهد و همین موضوع دلیل گران تر بودن آن است.

بر خلاف ظاهر ساده، کابل هم محور دارای صدها نوع مختلف است که همه ی آنها با یک شماره ی ویژه با پیشوند RG از یکدیگر جدا می شوند. واژه ی RG (موج بر رادیو: Radio Guide) به این خاطر برای کابل هم محور به کار می رود که از این نوع کابل برای هدایت بسامدهای رادیویی در انتقال پهن باند استفاده می شود. تفاوت انواع مختلف کابل های هم محور به خاطر نوع مواد بکار رفته در پوشش و هسته ی کابل است که ویژگی های انتقال، مانند امپدانش یا مقاومت (که دارای واحد اندازه گیری اهم می باشد)، تضعیف و بازدهی را به شکل مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد. هر کابل هم محور برای انجام کاری ویژه ایجاد شده است. زمانی که در مورد اندازه ی هسته ی کابل بحث می شود، منظور AWG (اندازه ی آمریکایی سیم:American Wire Gauge) است که هر چه این عدد بزرگ تر باشد قطر هر تکه سیم کابل کوچک تر خواهد بود. در زیر می توان فهرست کابل های مختلف هم محور و ویژگی های آنها را مشاهده کرد:

  • RG-6: نوعی کابل هم محور با امپدانس ۷۵ اهم و هسته ای از جنس مس محکم که اندازه ی AWG آن ۱۸ است. معمولاً جنس هسته ی این کابل از مس بوده و از آن به عنوان کابل پهن باند خدمت اینترنت، کابل تلویزیون و مواردی که در آن فاصله ی انتقال داده زیاد می باشد استفاده می شود.
  • RG-8: این نوع کابل دارای امپدانس ۵۰ اهمی بوده و از هسته ای که AWG آن ۱۰ می باشد بهره می برد. این کابل که تحت استاندارد ۱۰Base-5 قرار داشت به عنوان رسانه در اولین شبکه های اترنت مورد استفاده قرار گرفت. در این استاندارد عدد ۱۰ به حداکثر میزان بازدهی (۱۰Mbps)، Base به انتقال باند پایه و ۵ به حداکثر طول هر بخش شبکه (۵۰۰ متر) اشاره دارد. نام دیگر این استاندارد Thicknet است که دیگر در شبکه های جدید نامی از آن را نخواهید یافت.
  • RG-58: اندازه ی امپدانس این کابل برابر ۵۰ اهم و اندازه ی AWG آن برابر ۲۴ می باشد. این کابل در دهه ی ۸۰ رسانه ی رایج شبکه های اترنت بود. کابل RG-58 به خاطر داشتن قطری کوچکتر از RG-8 از انعطاف بالاتری برخوردار بود و همین موضوع نصب آنرا بسیار راحت تر می کرد. این کابل در رده ی استاندارد ۱۰Base-2 با نرخ انتقال ۱۰Mbps و طول بخش ۱۸۵ (حداکثر۲۰۰)متر قرار داشت. به خاطر کمتر بودن قطر این کابل از کابل RG-8، به آن Thinnet گفته می شد و مانند Thicknet نیز در شبکه های پیشرفته و جدید از آن استفاده نمی شود.
  • RG-59: این نوع کابل هم محور دارای امپدانس ۷۵ اهمی بوده و AWG هسته ی مسی به هم تابیده شده ی آن برابر ۲۰ یا ۲۲ است. از این نوع کابل هنوز در مواردی مانند رابط های ویدیو به تلویزیون استفاده می شود.

در شبکه های امروزی معمولاً از دو نوع کابل هم محور RG-6 و RG-59 استفاده می شود که با رابط های نوع F و BNC می توان آنها را پایان دهی کرد. رابط نوع F، با استفاده از یک پین مرکزی به کابل هم محور الصاق می شود. در شکل زیر یک رابط نرینه ی نوع F را می توان مشاهده کرد. رابط نوع F معمولاً با کابل RG-6 مورد استفاده قرار می گیرد .

رابط BNC که به کابل هم محور الصاق می شود توسط یک مکانیزم چرخیدن و قفل شدن به رابط BNC دیگر متصل می شود. امروزه از این ربط برای کابل های هم محور RG-59 استفاده می شود که نمونه ای از آن در شکل نمایش داده شده است .

Source