اساتید آکادمی امنیت ۹۸

سید عماد سید صدر

مدرس و کارشناس حفاظت الکترونیک، سابقه تدریس در مراکر خصوصی و دولتی معتبر همچنین مدرس رسمی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

میثم جوکار

مشاور، مدرس و مجری تجهیزات نظارت تصویری و سیستم های پیجینگ صنعتی کارشناس تجهیزات ضد انفجار videotec ایتالیا و synectics انگلستان