اوج ارتباط امن موسســه ای اســت دانــش بنیــان کــه بــا ســابقه چندیــن ســاله مدیــران آن در راســتای تحقیق، پژوهــش و آمــوزش سیســتم نظــارت تصویــری در جهــت بــالا بــردن دانــش فنــی مجریــان، کاربــران و نصابـان دوربیـن مـدار بسـته فعالیـت مـی نمایـد و همچنیـن بـا همـکاری مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای اقـدام بـه برگـزاری سـمینارها و دوره هـای آموزشـی تخصصـی سیسـتم نظـارت تصویـری را در محـل آن مرکـز نمـوده است.

سی و هفتمین دوره تکنسین نظارت تصویری در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۷ مهر ماه ۹۷ با حضور کارشناسان پتروشیمی و نیروگاه کشور در مرکز تربیت مربی برگزار شد.

 دوره های نظارت تصویری موسسه اوج ارتباط امن به ۳ سطح تکنسین، کارشناس و متخصص تقسیم و طی ۴ روز در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای برگزار می شود.

لازم به ذکر است این مرکز به منظور تامین و تربیت مربیان مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دیگر موسسات و نهادها حسب تقاضا بعنوان یک مرکز مستقل مستقیماً زیر نظر ریاست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اداره میشود.

در حال حاظر مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای به لحاظ برخورداری از امکانات وسیع و پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری بعنوان بزرگترین و مهم ترین مرکز آموزش های تخصصی و مهارتی پیشرفته در سطح کشور و منطقه مطرح می باشد.

ویدیو معرفی دوره تکنسین نظارت تصویری