اوج ارتباط امن موسســه ای اســت دانــش بنیــان کــه بــا ســابقه چندیــن ســاله مدیــران آن در راســتای تحقیق، پژوهــش و آمــوزش سیســتم نظــارت تصویــری در جهــت بــالا بــردن دانــش فنــی مجریــان، کاربــران و نصابـان دوربیـن مـدار بسـته فعالیـت مـی نمایـد و همچنیـن بـا همـکاری مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای اقـدام بـه برگـزاری سـمینارها و دوره هـای آموزشـی تخصصـی سیسـتم نظـارت تصویـری را در محـل آن مرکـز نمـوده است.

سی و پنجمین دوره تکنسین نظارت تصویری در تاریخ ۲۰ لغایت ۲۳ مرداد ماه ۹۷ با حضور همکاران عزیز از سراسر کشور در مرکز تربیت مربی برگزار شد.

 دوره های نظارت تصویری موسسه اوج ارتباط امن به ۳ سطح تکنسین، کارشناس و متخصص تقسیم و طی ۴ روز در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای برگزار می شود.

لازم به ذکر است این مرکز به منظور تامین و تربیت مربیان مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دیگر موسسات و نهادها حسب تقاضا بعنوان یک مرکز مستقل مستقیماً زیر نظر ریاست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اداره میشود.

در حال حاظر مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای به لحاظ برخورداری از امکانات وسیع و پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری بعنوان بزرگترین و مهم ترین مرکز آموزش های تخصصی و مهارتی پیشرفته در سطح کشور و منطقه مطرح می باشد.

ویدیو معرفی دوره تکنسین نظارت تصویری: