Ping (پژواک گر بسته اینترنتی : Packet Internet Groper)

Ping برنامه ای است که با استفاده از آن می توان دریافت ، TCP/IP  به درستی نصب و پیکربندی شده است ، کارت شبکه موجود است و ارتباط با شبکه برقرار می باشد . از این دستور بیشتر برای تشخیص فعال بودن یک میزبان استفاده می شود .Ping  از خدمت های ICMP  برای ارسال درخواست پژواک و پیغام پاسخ پژواک در مشخص کردن اعتبار آدرس IP  استفاده می کند . در این روش ابتدا یک درخواست پژواک (echo request) به رایانه ی دیگر ارسال می شود.رایانه مقابل در پاسخ  ، سیگنالی در قالب پاسخ پژواک (echo reply  ) به فرستنده انتشار می دهد. به این فرآیند رفت و برگشت Pinging  گفته می شود.عمل Ping را میتوان هم برای نام دامنه و هم برای آدرس IP  انجام داد .برای نمونه ، برای مشخص کردن فعال یا غیر فعال بودن تارنمای اینترنتی  www.loc.gov  میتوان از دستور ping  www.loc.gov  یا ping  ۱۴۰.۱۴۷.۲۴۹.۷   استفاده کرد.اگر تارنمای اینترنتی مورد نظر فعال باشد در جواب دستور ، چندین خط پاسخ از میزبان آن تارنمای اینترنتی دریافت و در صورت غیر فعال بودن ، در پاسخ پیغام هایی مانند request timed out   یا  host was not found  را مشاهده خواهید کرد.

برای پی بردن به فعال یا غیر فعال بودن خدمت های TCP/IP رایانه خود ، میتوان از دستور ۱۲۷.۰.۰.۱  (آدرس Loopback ) استفاده کرد. دستور ping  دارای تعدادی گزینه و سوییچ مختلف است که در زیر به برخی از آن ها پرداخته شده است . این سوییچ ها را باید با خط ربط (-) به کار برد:

 ?-  راهنمای دستور ping  را نمایش می دهد.

 a- زمانی که با آدرس  IP استفاده می شود ، آدرس IP  به نام میزبان تبدیل می شود .

 n-  با استفاده از این سوییچ تعداد درخواست های پژواک را می توان مشخص کرد.برای نمونه

Ping  –n  5  192.168.1.1

Source