شبکه های کامپیوتری با توجه به حوزه جغرافیایی تحت پوشش به سه گروه تقسیم می گردند :

شبکه های محلی LAN
شبکه های شهری MAN
شبکه های گسترده WAN

شبکه های LAN . حوزه جغرافیائی که توسط این نوع از شبکه ها پوشش داده می شود ، یک محیط کوچک نظیر یک ساختمان اداری است . این نوع از شبکه ها دارای ویژگی های زیر می باشند :
۱-توانائی ارسال اطلاعات با سرعت بالا
۲-محدودیت فاصله
۳-قابلیت استفاده از محیط مخابراتی ارزان نظیر خطوط تلفن بمنظور ارسال اطلاعات
۴-نرخ پایین خطاء در ارسال اطلاعات با توجه به محدود بودن فاصله .

شبکه های MAN . حوزه جغرافیائی که توسط این نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در حد و اندازه یک شهر و یا شهرستان است . ویژگی های این نوع از شبکه ها بشرح زیر است :
۱-پیچیدگی بیشتر نسبت به شبکه های محلی
۲-قابلیت ارسال تصاویر و صدا
۳-قابلیت ایجاد ارتباط بین چندین شبکه

شبکه های WAN . حوزه جغرافیائی که توسط این نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در حد و اندازه کشور و قاره است . ویژگی این نوع شبکه ها بشرح زیر است :
۱-قابلیت ارسال اطلاعات بین کشورها و قاره ها
۲-قابلیت ایجاد ارتباط بین شبکه های LAN 
۳-سرعت پایین ارسال اطلاعات نسبت به شبکه های LAN
۴-نرخ خطای بالا با توجه به گستردگی محدوده تحت پوشش