جریان

با اعمال نیروی خارجی مناسب، الکترون ها از سمت اتم های با بار منفی به سمت اتم های با بار مثبت حرکت می کنند. این شار الکترونی، جریان (I) نامیده می شود. نماد I برای نشان دادن جریان به کار می رود. مقدار جریان، مجموع بارهای الکترون های متحرک در گذر از نقطه خاص است.

یک الکترون دارای بار بسیار کوچکی است لذا بار ۱۸ ۱۰*۶.۲۴ الکترون با هم جمع شده و کولن ۲ (C) نامیده می شود. وقتی یک کولن بار از یک نقطه خاص در یک لحظه عبور می کند آمپر (A) نامیده می شود. این نام بر اساس نام فیزیکدان فرانسوی به نام آندره ماری آمپر ۳ (۱۷۷۵-۱۸۳۶) انتخاب شده است. جریان بر اساس آمپر نگهداری می شود.

ولتاژ

وقتی مقدار زیادی الکترون (بار منفی) در یک سر هادی و کمبود الکترون (بار مثبت) در سر دیگر هادی وجود دارد یک شار جریانی بین دو سر هادی حاصل می شود. تا وقتی که این شرایط وجود دارد جریان در هادی وجود خواهد داشت. منبعی که این افزایش الکترون را در یک سر و کمبود الکترون را در سر دیگر ایجاد می کند پتانسیل نامیده می شود. پتانسیل قابلیت یک منبع برای انجام کار الکتریکی است.

کاری که در یک مدار انجام می گیرد نتیجه اختلاف پتانسیل موجود در دو سر هادی است. این اختلاف پتانسیل است که سبب می شود الکترون ها در مدار حرکت کنند یا جاری شوند. اختلاف پتانسیل با نام نیروی محرکه الکتریکی (emf) یا ولتاژ نامیده می شود. ولتاژ نیرویی است که الکترون ها را در مدار حرکت می دهد. ولتاژ را به صورت نیرو یا پمپی در نظر بگیرید که الکترون ها را به حرکت در می آورد.

نماد E در الکترونیک برای نمایش ولتاژ به کار برده می شود. واحد اندازه گیری ولتاژ ولت (V) است که به نام کانت الساندرو ولتا ۲ (۱۷۴۵-۱۸۲۷)، مخترع نخستین سلول جهت ایجاد الکتریسیته نامیده شده است.

مقاومت

با حرکت الکترون های آزاد در یک مدار، این الکترون ها وارد اتم هایی می شوندکه آمادگی آزادکردن الکترون را ندارند. این مقاومت در برابر عبور الکترون ها (جریان)، مقاومت (R) نامیده می شود.

هر ماده در برابر عبور جریان مقداری مقاومت از خود نشان می دهد. میزان مقاومت ماده در برابر عبور جریان به اندازه، شکل و دمای محیطی بستگی دارد.

موادی که مقاومت پایینی دارند، هادی نامیده می شود. هادیها دارای الکترون های آزاد زیادی هستند و در برابر عبور جریان مقاومت کمی ایجاد می کنند. همان طور که ذکر شده، نقره، مس، طلا و آلومینیوم مثالهایی از هادیهای خوب هستند. مواد با مقاومت بالا عایق نامیده می شوند. عایق ها دارای الکترون های آزاد بسیار کمی هستند و در برابر عبور جریان مقاومت زیادی از خود نشان می دهند. شیشه، لاستیک و پلاستیک مثالهایی از عایقهای خوب هستند.

مقاومت بر حسب اهم اندازه گیری می شود که واحد اندازه گیری است و بر اساس نام فیزیکدان آلمانی جرج سیمون اهم ۱ (۱۷۸۷-۱۸۵۴) انتخاب شده است. نماد اهم، حرف یونانی امگا (Ω) است.

source