اینترنت اشیا یک فناوری نوظهور است که به سمت فراگیر شدن پیش می رود. به طور کلی اینترنت اشیا اشاره به شبکه ای دارد که در آن بسیاری از وسایل و افراد به شبکه ی اینترنت متصل می شوند. اجرای این شبکه نیازمند شناخت دقیق اینترنت اشیا است. 

اساسی ترین هدف در اینترنت اشیا اتصال دنیای فیزیکی با دنیای دیجیتال است. گرچه اینترنت اشیا هنوز آن گونه که انتظار می رود تحقق نیافته است اما به دلایل مزایای زیاد آن ما شاهد گسترش عظیم این فناوری خواهیم بود. مزایای اصلی استفاده از اینترنت اشیا یه شرح زیر است:

خودکارسازی فعالیت های روزمره:

اینترنت اشیا افراد را قادر می سازدکه بدون مداخله ی انسانی، فعالیت های روزمره ی خود را به صورت خودکار انجام و کنترل نمایند.

این فناوری کمک به انجام یکنواخت فعالیت ها و حفظ کیفیت خدمات می نماید و در شرایط فوری کمک شایان به ما خواهد کرد.

کارآمدی و صرفه جویی در زمان:

ارتباط هر یک از عناصر در اینترنت اشیا با یک دیگر کمک شایانی در انواع فعالیت های روزمره (از جمله خرید،آنالیز اطلاعات پزشکی بیماران و ترافیک و غیره) خواهد داشت.

مصرف انرژی نظارت وصرفه جویی در هزینه ها:

با به کار گیری اینترنت اشیا در زندگی می توان در مدیریت انجام داد و استفاده ی بهینه تری از منابع انرژی داشت و یا می توان هزینه ی درمانی برخی از بیماران را بسیار کاهش داد.

کیفیت بهتری از زندگی

با مدیریت ،حفظ و کنترل اطلاعات در این فناوری می توان کیفیت زندگی را بهبود بخشید. به عنوان مثال، با پیاده سازی زیر ساخت های اینترنت اشیا در حمل و نقل می توان حجم ترافیکی و میزان تصادفات جاده ای را کاهش داد و یا در حوزه ی سلامت پزشکان می توانند از وضعیت بیماران خود برخوردار باشند و کنترل و پیگیری های لازم را در حوزه ی سلامت بیماران انجام دهند.