پتروشیمی logo - دوره آموزشی تکنسین نظارت تصویری ویژه شرکت پتروشیمی پارس
owje ertebat - دوره آموزشی تکنسین نظارت تصویری ویژه شرکت پتروشیمی پارس

اوج ارتباط امن موسســه ای اســت دانــش بنیــان کــه بــا ســابقه چندیــن ســاله مدیــران آن در راســتای تحقیق، پژوهــش و آمــوزش سیســتم نظــارت تصویــری در جهــت بــالا بــردن دانــش فنــی مجریــان، کاربــران و نصابـان دوربیـن مـدار بسـته فعالیـت مـی نمایـد و همچنیـن بـا همـکاری مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای اقـدام بـه برگـزاری سـمینارها و دوره هـای آموزشـی تخصصـی سیسـتم نظـارت تصویـری را در محـل آن مرکـز نمـوده است.

دوره ویژه تکنسین نظارت تصویری در تاریخ  ۱۱ دی ۹۷ به درخواست شرکت پتروشیمی پارس در محل آن مرکز برگزار شد. 

 دوره های نظارت تصویری موسسه اوج ارتباط امن به ۳ سطح تکنسین، کارشناس و متخصص تقسیم و طی ۴ روز در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای برگزار می شود.

لازم به ذکر است این مرکز به منظور تامین و تربیت مربیان مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دیگر موسسات و نهادها حسب تقاضا بعنوان یک مرکز مستقل مستقیماً زیر نظر ریاست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اداره میشود.

همچنین این موسسه آمادگی دارد تا با مراکز متقاضی در محل مورد نظر، کلاس آموزشی اختصاصی برگزار نماید.

تصاویر این دوره