فراموشی رمز عبور و آی پی دوربین های مدار بسته یکی از شایع ترین اتفاقاتی است که ممکن است برای کاربران سیستم های امنیتی رخ دهد .در این مواقع بهترین کار ریست کردن سیستم امنیتی و استفاده از نام کاربری و رمز عبور پیش فرض آن است.

در جدول زیر اطلاعات پیش فرض تعدادی از سیستم های امنیتی را برای شما گردآوری کرده ایم.

شرکت سازندهنام کاربریرمز عبورآی پی پیش فرض
۳xLogicadmin۱۲۳۴۵۱۹۲.۰.۰.۶۴
ACTiAdmin/admin۱۲۳۴۵۶۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۰
American Dynmicsadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۶۸
Arecont Visionadmin__
Avigilonadminadmin_
Axisrootpass۱۹۲.۱۶۸.۰.۹۰
BasleradminadminV-192.168.100.x
Boschserviceservice۱۹۲.۱۶۸.۰.۱
Brickcomadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۱.۱
Canonrootمدل دوربین۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۱
Cisco__۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۰
Costarrootroot_
Duhuaadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۰۸
Digital Watchdogadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۲۳
DRSadmin۱۲۳۴۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۰۰
DVTelAdmin۱۲۳۴۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۰
DynacolorAdmin۱۲۳۴۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۰
FLIRadminfliradmin۱۹۲.۱۶۸.۲۵۰.۱۱۶
Foscamadmin__
GeoVisionadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰
Grandstreamadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۶۸
GVIadmin۱۲۳۴۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۰
HIKVisionadmin۱۲۳۴۵۱۹۲.۰.۰.۶۴
Honeywelladministrator۱۲۳۴_
IOImageadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۱۲۳.۱۰
IPX-DDKrootAdmin/admin۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۶۸
IQInvisionrootsystem_
JVCadminمدل دوربین_
LTS Securityadmin۱۲۳۴۵۶۱۹۲.۰.۰.۶۴
March Networksadmin__
Merit Lilin Cameraadminpass_
Merit Lilin recorderadmin۱۱۱۱_
Messoaadminمدل دوربین۱۹۲.۱۶۸.۱.۳۰
Mobotixadminmeinsm_
Northernadmin۱۲۳۴۵۱۹۲.۱۶۸.۱.۶۴
Panasonicadmin۱۲۳۴۵۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۳
Panasonicadmin1password۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۳
Pelcoadminadmin_
PiXORDadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۰۰
PiXORDrootpass۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۰۰
QVISAdmin۱۲۳۴۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۰
Samsungroot/admin۴۳۲۱/admin/1111111۱۹۲.۱۶۸.۱.۲۰۰
Sanyoadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۰.۲
Sentry360Admin۱۲۳۴۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۰
Sonyadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۰
Specorootroot۱۹۲.۱۶۸.۱.۷
Specoadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۱.۷
StarDotadminadmin_
Starvediaadmin__
Toshibarootikwb۱۹۲.۱۶۸.۰.۳۰
Trendnetadminadmin۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۱
UDProot__
Ubiquitiubntubnt۱۹۲.۱۶۸.۱.۲۰
W-Boxadminwbox 123۱۹۲.۰.۰.۶۴
Wodseeadmin__
Verintadminadmin_
VideoLQsupervisorsupervisor_
Vivotekroot__