باتوجه به سوالات کاربران در رابطه با درست یا غلط بودن نصب دوربین بر روی باکس یا جعبه تقسیم باید گفت نصب دوربین برروی باکس مخصوص و مقاوم و نصب آن به صورت استاندارد مانعی ندارد و در شرایطی خاص پیشنهاد هم میشود در همین رابطه شما را به دیدن ویدئوی آموزشی نصب استاندارد دوربین بر روی باکس دعوت مینماییم.