در مقایسه با دوربین های مرسوم که در شرایط نوری نامناسب تصویر خوبی را ایجاد نمی کنند، این قابلیت در دوربین این امکان ار فراهم می آورد که در شرایط نوری مختلف تصویر رنگی خوبی را داشته باشیم . مثلا در نور ناکافی و نامناسب و یا در جایی که نور تقریبا وجود ندارد، دوربین های معمولی تصویر خوب و واضحی را ایجاد نمی کند، اما با این قابلیت می توانیم دراین شرایط، تصویر رنگی واضح و خوبی را داشته باشیم.