قابلیت Timelaps در دوربین های ای وی تک:

این قابلیت زمانی که میخواهیم یک صحنه را که در یک بازده زمانی به مدت طولانی ضبط شده به صورت سریع و خلاصه مرور کنیم کاربرد دارد.

برای مثال می توان به ضبط تصویر از یک ساختمان در حال ساخت اشاره کرد که در یک مدت طولانی ساخته شده است و می خواهیم فرآیند ساخت را در یک بازه زمانی کوتاه ببینیم، Timelaps این امکان را برای ما فراهم می کند.