قابلیت شمارش افراد Flow counting:

این قابلیت تحلیل های سه بعدی بهتری را فراهم می آورد و یک از مزایای آن این است که بازتاب ها شمارش نمی شوند.

همانگونه که در ویدیو مشاهده کردید قابلیت Flow counting باعث می شود که فقط افراد در حال حرکت بر روی پله برقی شمارش شوند نه افرادی که د رحال رفت آمد می باشند.